Stap vier – beëdiging van de jury en de forummedewerkers: eed

Bij de bijeenkomst van de forumleden zal de voorzitter formeel bij ieder lid de volgende eed volgens Gewoonterecht afnemen:

Ik, gekend als (naam), zal getrouw mijn taken uitvoeren als medewerker van het Gewoonterecht forum volgens de grondbeginselen van het Natuurlijk Recht en eerlijke procesvoering, te allen tijde handelend met integriteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ik erken dat als ik mijn eed niet gestand doe, kan en zal ik uit mijn dienst gezet worden. Ik leg deze openbare eed af vanuit vrije wil, zonder dwang of verborgen motieven en zonder enige terughoudendheid.

De jury, de raadgevers, politie en verslaggever komen dan bijeen en ontvangen instructies van de voorzitter betreffende deze zaak. De voorzitter is niet een rechter, maar een adviseur aan het forum en heeft niet de macht om de procesgang of besluitvorming van de jury of andere leden van het forum te beïnvloeden, te sturen of te onderbreken. Het forum is dus zelfregulerend en gekenmerkt door het wederzijds respect van alle forumleden en de jury.

Stap vijf – vooroverleg (laatste poging tot minnelijke schikking)

De voorzitter brengt beide partijen bij elkaar in een vooroverleg, in een poging om het geschil te beslechten voor de rechtszaak begint. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dienen beide partijen deel te nemen aan een verplicht onderzoek van bevindingen, waarin het bewijs en tegenbewijs en verklaringen van beide zijden worden gepresenteerd. Na een periode van maximaal een week wordt dit vooroverleg afgesloten en zal de rechtszaak beginnen.

Stap zes – Uitbrengen van openbare dagvaardingen

Geen enkel individu of instelling mag volgens de wet worden gedagvaard in een forum voor Gewoonterecht, zonder dat eerst een complete lijst van aanklachten tegen hen, alsmede een formele kennisgeving om te verschijnen, te hebben ontvangen. In die dagvaarding staat de exacte tijd, datum en het adres waar en wanneer de rechtspraak plaatsvindt.

De openbare dagvaarding is aangevraagd door de eiser bij de griffier.

De dagvaarding zal door de voorzitter worden uitgegeven en zal aan de verdachte worden uitgereikt door het hoofd van politie binnen 24 uur na aanmelding door de aanklager in het rechtspraakregister. De Hoofd van politie dient het de verdachte zelf aan te reiken, of zal de dagvaarding in een openbare ruimte bekend maken als de verdachte deze niet aanneemt.

De verdachte krijgt zeven dagen de tijd om voor het forum te verschijnen vanaf de datum van overhandiging.

Stap zeven – De rechtszaak begint: Openingspleidooien

Na een introductie door de voorzitter zal de rechtszaak beginnen met het openingspleidooi van eerst de eiser en dan de gedaagde. De voorzitter en beide verdedigers zullen, indien aangekondigd, de kans krijgen vragen te stellen ter verduidelijking en voorstellen doen aan het forum als blijkt dat de voortgang bespoedigd kan worden.

N.B.: Stap zeven kan ook plaatsvinden zelfs als een partij, meestal de gedaagde, niet aanwezig is in de rechtszaak en ook weigert om mee te werken. Zo een zaak, die gehouden wordtin absentia” blijft nog steeds een wettige procedure mits de gedaagde iedere gelegenheid is geboden om te verschijnen en te reageren op de aanklachten en de bewijzen tegen hem. Een In absentia proces zal aanvangen wanneer de gedaagde zijn openingspleidooi presenteert, gevolgd door de kern van zijn zaak. De door het forum benoemde adviseur van de gedaagde zal dan in de gelegenheid worden gesteld om te pleitenten behoeve van de afwezige gedaagde, indien dat door gedaagde zo gewenst is.

Het is vaak het geval dat bij een niet reageren of een niet verschijnen van de gedaagde de voorzitter de jury adviseert om vonnis te wijzen in het voordeel van de eiser, op grond van het feit dat de gedaagde zwijgend heeft ingestemd met de zaak tegen hem door geen verweer te voeren tegen de bewijzen en de aanklachten.