Werkwijze en leidraad voor het Gewoonterecht

Gewoonterecht ,voortkomend uit Natuurlijk Recht, baseert zijn werkwijze rond het kernbegrip van een eerlijke proces: het drievoudig recht van een ieder om te worden geïnformeerd over de aanklachten welke tegen hem worden ingebracht, om inzage te krijgen in het bewijsmateriaal in de voorgebrachte zaak en om te worden gehoord en berecht voor gelijken.

Geen rechtvaardig proces kan plaatsvinden, noch kan een veroordeling worden uitgesproken als deze rechten niet aan de beschuldigde gegeven zijn en hem de mogelijkheid geboden is zich vrijelijk te verweren in een rechtspraak.

Zulke rechten zijn gebaseerd op deze fundamentele rechtsbeginselen van het Gewoonterecht:

  • Het is voorondersteld dat de beschuldigde onschuldig is,

  • De bewijslast van de beschuldigde rust niet op de verweerder, maar op de eiser, die de jury moet overtuigen van de schuld van de beschuldigde zonder dat er enige twijfel mogelijk is,

  • De beschuldigde kan niet worden gevangen gehouden zonder eerlijk proces, maar moet onmiddellijk voor een rechtbank verschijnen, volgens het principe van Habeas Corpus (Latijns voor “in levende lijve”).

Beide kanten in het geschil wordt evenveel tijd gegeven om hun verklaringen en bewijsstukken in te dienen, verzoeken in te dienen en te reageren op argumenten. Maar om hinderlijke procesvoering te voorkomen dat bedoeld is om de tegenstander te ergeren en van zijn stuk te brengen, wat het recht en een eerlijke procesgang kan vertragen en belemmeren, bepaalt de rechtbank gewoonlijk een vaste tijdsspanne voor de voorbereiding. Hierna moet het proces beginnen.

De voorbereidingsperiode is bedoeld om beide partijen de mogelijkheid te bieden om hun bewijsstukken en argumentatie aan elkander te presenteren, met als doel om voor het begin van de rechtzitting tot een schikking te komen. Deze presentatie wordt gewoonlijk aangeduid als “onderzoek en inzage van stukken” en Voir Dire (“zien en zeggen”), waarbij beide partijen elk relevant bewijsstuk of document van de ander kan vorderen.

Als het onderzoek niet tot een akkoord leidt, dan wordt de rechtbank bijeengeroepen en begint het proces.

De algemene werkwijze en leidraden van een rechtspraak volgens Gewoonterecht worden samengevat in de volgende punten, die moeten worden gevolgd door een ieder die het nastreeft om anderen te beschuldigen en te berechten.