Zaken die van belang zijn voor rechtspraak onder Gewoonterecht

Sinds het Romeinse Rijk is het recht in Europa onderverdeeld in twee categorieën: civiel recht en strafrecht.

Het civiel recht gaat over geschillen tussen natuurlijke personen, bedrijven en instellingen.

Het strafrecht heeft betrekking op schade of verlies aan natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. In bredere zin heeft het te maken met een misdaad tegen alle mensen, omdat ze op de een of andere manier de gehele gemeenschap bedreigt.

Het Gewoonterecht trad traditioneel op tegen absolutisme en de tirannie van de Staat en de kerk, waar er sprake was van strafrechtelijke zaken. En dan met name strafrechtelijke zaken die door de ¨Kroon¨ of ¨Canon¨ rechtbanken werden geweigerd om aan te nemen. Hieronder vallen onder andere moord, verkrachting, oorlogsvoering en andere misdaden tegen de gemeenschap.

Ook burgerzaken of persoonlijke onenigheid kunnen worden ingediend bij een Common Law rechtbank. De Common Law Court heeft universele jurisdictie over alle wettelijke zaken binnen een gemeenschap.

Het Gewoonterecht heeft zijn wortels in een jurysysteem. Bestaat er een beter onderzoeksforum voor geschillen tussen individuen, dan een rechtszaak ten overstaan van je eigen buren?

Voor ons doel echter zullen we ons concentreren op rechtszaken voor onze rechtspraak volgens Gewoonterecht, die met name betrekking heeft op ernstige bedreigingen en misdaden begaan tegen mensen en hun gemeenschappen.

Zoals in elk rechtmatig systeem, moet de bewijslast in een rechtszaak die voor de rechtspraak volgens Gewoonterecht wordt gebracht, komen van de eiser – zij die het rechtsgeding aandragen - en de normale wetten voor debewijsvoeringzullen worden toegepast.

Bijvoorbeeld een beschuldiging tegen een partij kan niet worden ingediend bij de rechtbank als er niet een basis is voor de bewijsbare feiten. Hieronder vallen ooggetuigen van de vermoedelijke misdaad of documentatie die is gecertificeerd door een onafhankelijke partij.

Een ander belangrijk voorschrift is het niet toestaan van geruchten in de bewijsvoering, zoals: ¨Ik was er niet bij, maar heb het gehoord...”. Dit is een heel belangrijk punt als het gaat om zware misdaden, zoals moord, genocide en verkrachting.

Kortom: elke beschuldiging moet onderbouwd zijn door bewijsbare feiten en moet worden ingediend door iemand die een directe getuige was van de gebeurtenissen.

Gewoonterecht jury's zijn een veel betere garantie tegen het misbruiken van de voorschriften van bewijsvoering en voor het bevorderen van een juiste procedure bij een rechtspraak, dit in tegenstelling tot de gang van zaken bij de individuele rechters. Autonome rechters zijn eerder geneigd tot corruptie en politieke manipulatie. Zij zetten routinematig de juiste procedure en de voorschriften voor bewijsvoering opzij. In Canada hebben rechters die door de Kroon zijn benoemd zelfs de macht om dossiers te wijzigen of te vernietigen, een partij het zwijgen op te leggen in een meningsverschil en kunnen zo een eerlijk proces ondermijnen!

Het is inderdaad een heel belangrijk punt om bij een zitting van Gewoonterecht een jury in het leven te roepen. Op die manier voorkomt men dat de wet en het recht worden gemanipuleerd. De juryleden moeten onafhankelijk zijn van gevestigde belangen.

Het is geen toeval dat de grondlegger van de Amerikaanse Republiek, John Hancock in 1777 verklaarde:

Als we geen rechtbanken hebben die zijn opgericht en in stand worden gehouden door het volk maar in plaats daarvan door omkoopbare rechters, dan zullen we geen Republiek hebben...

Onze constitutie en onze natie staat of valt bij de onafhankelijkheid van onze rechtbanken.”