Eerste stap - de zaak samenstellen

De verklaring van invordering moet door degene die de zaak aanbrengt, genoemd de eiser, worden overlegd. Deze verklaring laat puntsgewijs zien wat de basale feiten van het geschil zijn en welk onrecht wordt verondersteld en welke genoegdoening of herstel wordt verzocht.

Vervolgens moet de verklaring van invordering onderbouwd zijn door bewijzen die de echtheid vaststellen, zonder dat er twijfel mogelijk is. Dit bewijs moet worden gecertificeerd en onder ede worden bekrachtigd door iemand die geen partij is in dit geschil en kan niet bestaan uit kopieën van documenten. Het moeten de originele documenten zijn.

Tevens dient een ieder wiens verklaring gebruikt is in deze bewijslast bereid te zijn om naar de rechtbank te komen om te getuigen en zijn verklaring te bevestigen.

Stap twee - Genoegdoening binnen het Gewoonterecht: Indienen van een kennisgeving van een rechtsclaim

Na het bijeenbrengen van deze zaak dient de eiser hulp te zoeken bij een rechtbank. Zo een rechtbank kan in het leven worden geroepen door het publiceren van een kennisgeving van rechtsclaim (zie appendix B, “Rechtsdocumenten”), wat een openbare kennisgeving is die oproept tot medewerking van de gemeenschap voor het opkomen voor de rechten van de eiser zodat zijn zaak gehoord wordt middels een jury uit zijn midden.

Zo een mededeling kan in lokale kranten of gewoon gepost in een openbare gelegenheid zoals een bibliotheek.

Stap drie – Een forum samenstellen

Binnen 24 uur na het uitbrengen van zo een kennisgeving van de rechtsclaim, kunnen 12 willekeurige leden van een gemeenschap gezamenlijk een forum vormen, waarna zij uit hun midden de volgende forummedewerkers zullen benoemen:

  • een forum voorzitter,

  • de openbare aanklager om de zaak te leiden; dit is normaal gesproken de eiser zelf of iemand die hij machtigt om te adviseren, maar niet om hem te representeren,

  • een raadgever van de gedaagde om te adviseren, maar niet te representeren,

  • een hoofd van politie, dan wel gekozen door de gemeenschap, of een afgevaardigde van bestaande vredesambtenaren,

  • deurwaarders, een griffier en een verslaggever,

  • woordvoerder van de jury.

Het wordt verondersteld dat mensen met kennis van het Gewoonterecht en rechtsprocedures optreden in deze hoedanigheid.