Het formeren en handhaven van Rechtspraak volgens Gewoonterecht

De eerste principes van Gewoonterecht stellen de algemene rechtmatigheid en rechtsgeldigheid vast. Dit rechtsgeldige systeem is het begin van rechtspraak met het vermogen om het volk als geheel te beschermen door het aanklagen en vervolgen van ieder mens en elke instelling die de gemeenschap bedreigt.

Het mandaat om zo een rechtspraak te stichten is afgeleid van de soevereiniteit van het volk als geheel en niet van welk particulier systeem of regering dan ook. Rechtspraken volgens Gewoonterecht zijn daarom universeel en niet beperkt door nu gekende grenzen of wetten. Ze zijn juridisch gezien competent om over elk geschil of elke grief te oordelen. De Rechtspraak volgens Gewoonterecht is niet onderworpen en erkent geen hogere autoriteit, immuniteit of privileges.

De Rechtspraak volgens Gewoonterecht geniet universele jurisdictie vanwege haar wortels in het Natuurlijk Recht. Ze kan worden opgericht in elk land en elke gemeenschap.

Rechtspraak volgens Gewoonterecht wordt ingesteld als mensen samenkomen om recht te spreken over een aangelegenheid binnen hun gemeenschap. Daarom is zo een rechtspraak altijd en vanzelfsprekend verbonden aan maatschappelijke ontwikkelingen, gemeentevergaderingen en gewetensraden die mensen verenigen, zodat ze uiting kunnen geven aan hun zorgen en behoeften. De rechtspraak is daarbij de expressie van die stem.

De rechtszitting zelf wordt ingesteld door de directe wil en stem van de gemeenschap die:

  • een jury kiezen van ten minste twaalf mensen,

  • een forum voorzitter om de zaak te leiden in naam van de mensen,

  • een leidinggevend jurylid die een strikt adviserende taak heeft,

  • een hoofd van de politie met een groep van vredesambtenaren om de dagvaardingen, aanhoudingsbevelen en vonnissen van de rechtspraak kracht bij te zetten.

Alle deelnemers van een Rechtspraak volgens Gewoonterecht moeten zelf hun eigen zaak presenteren in alle gerechtshandelingen, omdat het toestaan van een representant een overgave zou betekenen van hun natuurlijke rechten en soevereiniteit. Dit is zowel van toepassing op de aanklagers als op de verdedigers die betrokken zijn bij de aangelegenheid van de rechtspraak.

Dienovereenkomstig zijn er geen professionele advocaten of permanent voorzittende rechters in een Rechtspraak volgens Gewoonterecht.

Er is geen beperking op de macht van de rechtspraak volgens Gewoonterecht om toegang te krijgen tot elke mens, plaats of ding, noch enige beperking op de duur of de rechten van de rechtspraak. Middels de openbare aanklager kan de rechtspraak openbare dagvaardingen uitvaardigen die bindend zijn voor elke mens of instelling en afdwingbaar zijn door het hoofd van politie, die onbeperkt recht heeft om de betreffende aan te houden en hem in de rechtspraak te brengen.

Het eindoordeel van de jury van de rechtspraak volgens Gewoonterecht is definitief en niet ontvankelijk voor beroep. Dit is omdat een redelijke en ongedwongen groep mensen kan komen tot de waarheid van elke aangelegenheid enkel op basis van bewijsvoering, omdat ze zijn begiftigd met een onvervreemdbare kennis van goed en kwaad. De waarheid is niet veranderlijk. Een gedaagde is onschuldig of schuldig; de waarheid is niet onderhevig aan revisie of heroverweging, omdat het dan geen waarheid meer is.

Het vonnis van de rechtspraak is dus definitief en wordt niet alleen uitgevoerd door de hoofd van politie, maar door de hele gemeenschap. Want het Gewoonterecht komt voort uit en is de directe verantwoordelijkheid van alle mensen, zoals ook haar procedures dat zijn. Het oordeel is werkelijk een verklaring van de mensen dat ze zichzelf besturen volgens hun eigen gemeenschappelijke regels en beslissingen.

Er is geen beperking aan de macht van een volkstribunaal voor het opleggen van een oordeel op elke mens, groep of instelling. Het leidinggevende jurylid heeft geen macht om het oordeel of vonnis van de jury te veranderen, te beïnvloeden of te sturen, maar alleen om de jury te adviseren op het gebied van wettige procedures.

Nadat uiteindelijk een definitief vonnis is uitgevaardigd, wordt de jury automatisch ontbonden en de leden worden ontslagen van hun taak. Nogmaals, er is geen beroepsgroep van advocaten noch van rechters meer in een rechtspraak volgens Gewoonterecht, maar er zijn daarentegen alleen gekozen en tijdelijke rechtspraakambtenaren.