Wetgeving

In deze categorie willen we meer duidelijkheid verschaffen wat nu eigenlijk wet is. Dit meer in de universele zin, zodat het iets duidelijker wordt wat werkelijk bindend voor ons mensen is. Er worden een aantal juridisch begrippen behandeld, die in zijn algemeenheid gelden. Voor specifieke nationale wetgeving verwijzen we naar de menu's van die landen.

Alleen een rechtsgeldige vordering geeft de verplichting tot betaling. Als de vordering niet rechtsgeldig is, dwz niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er geen betalingsverplichting. Sterker nog, als ik een niet-rechtsgeldige vordering (wat eigenlijk geen vordering is) betaal, dan doe ik in feite een schenking. Deze schenking kan ik niet terug vorderen en ik kan er ook geen rechten aan ontlenen.

Een rechtsgeldige vordering is in feite een waardedocument. Ze wordt over het algemeen vereffend met valuta of verrekend met andere vorderingen. Als u een rechtsgeldige vordering ontvangt, waarvan u meent dat deze onterecht is, dan dient u bezwaar aan te tekenen tegen deze vordering. Anders blijft de verplichting op u liggen. Dit kan zelfs zover leiden dat het tot een rechtszaak komt.

Veel mensen denken bij een Natuurlijk Persoon aan een mens. Zelfs aan een mens die natuurlijk zou leven. Dit is echter een grove misvatting.

Een Natuurlijk Persoon is een juridische entiteit die gekoppeld wordt aan een mens. Dat de mens en de Natuurlijk Persoon niet dezelfde zijn mag al duidelijk worden uit het feit dat ze op verschillende momenten zijn ontstaan. De mens ontstaat bij de conceptie. De Natuurlijk Persoon wordt gecreëerd uit de geboorteakte die wordt opgemaakt bij de aangifte die je ouders doen bij de burgerlijke stand.

Voor het bedrijf "De Staat" is het echter belangrijk, dat u zich identificeert met deze Natuurlijk Persoon. Want via deze NP communiceert zij met u en kan ze u allerlei verplichtingen opleggen. In de wetgeving wordt bijna alleen deze NP genoemd. Het eerste artikel van de belastingwetgeving is: belasting wordt geheven op Natuurlijke Personen.

Wat is wet?

Die vraag lijkt zo eenvoudig.

Om dit echter in een juist perspectief te bekijken, wordt hier eerst een overzicht gegeven van de verschillende wetssystemen en hoe ze in elkaar grijpen.

We kunnen ze in twee hoofdgroepen indelen.

Gewoonterecht of common law

Dit is het recht, zoals we dat als mensen onder elkaar hanteren. Naar eer en geweten en redelijkheid. Zo was het vroeger, voordat we (over)-heersers hadden. Als er onenigheid ontstond, dan werd dit door de mensen zelf in de vorm van een volkstribunaal (te)-rechtgezet.

Daarmee is het Gewoonterecht het oudste recht dat we kennen. Het is ons feitelijk gegeven bij geboorte.

Niemand kan ook feitelijk aantonen dat hij meer is dan een ander, dat hij boven een ander staat en daarmee iets over de ander te zeggen zou hebben.

Het is daarom dat de eerste paus de aarde heeft geclaimd en zich heeft uitgeroepen als vertegenwoordiger van God (de schepper) op aarde. Hij stelt zich hiermee boven alle andere mensen. Dit moet je natuurlijk wel geloven.

Onder het gewoonterecht heeft hij daar echter niet het recht toe, omdat hierin iedereen gelijkwaardig is. Het gewoonterecht kan dus de pauselijke macht buiten werking stellen. Dit is inmiddels gedaan door een uitspraak van het International Common Law Court into Justice (zie www.itccs.org) op 4 augustus 2013.

Canon Law of Papal Law

Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Vaticaanstad is de top van de piramide, omdat zij de eerste opgerichte corporatie en ze claimt de aarde en al haar rijkdommen.

Vanuit deze corporatie zijn alle andere bedrijven ontstaan en zijn in wezen dochterondernemingen van het Vaticaan. Deze 'ondernemingen' zijn ook de Staten en landen die wij als soevereine Staten zien.