De vereniging dient als een nieuwe staatsvorm voor haar leden. Deze leden zijn geen Natuurlijke Personen, zoals het bij een "geregistreerde" verenigng verplicht is, maar bestaat uit mensen.
Dat is ook de reden waarom de vereniging niet is geregistreerd waar dan ook. Als de basis is gelegd, dan zullen we ons wel bekend maken bij alle (wereld)organisaties. We vragen hierbij niet om erkenning, want dat zou inhouden, dat we deze organisaties erkennen als volkerenorganisaties en dat zijn ze niet. Het zijn bedrijven handelend onder de vlag van het Vaticaan.

Om onze vereniging vorm te geven is er een grondwet gemaakt om haar leden te kunnen beschermen en te definieren waar ze voor staat.

Verder zullen er in de loop van de tijd nog regelingen worden opgesteld, waardoor we de doelstellingen in de grondwet kunnen realiseren.

{slider Voorwoord en Intentie}

Lang voordat de eerste overheersers de mensheid onderdrukten, hadden mensen onder elkaar gewoonten en regels vastgelegd om hun vrede en vrijheid als zelfbesturende mensen zeker te stellen. Ze deden dat vanuit een onvervreemdbare herkenning van een Natuurlijke Wetgeving van Gelijkheid of Heilige Wetgeving. Daarbij heeft niemand enig recht om anderen te domineren of te overheersen, om meer te nemen dan een ander of om een deel van de wereld te bezitten. Een wereld die in gelijke mate aan alle mensen is gegeven.

Ieder mens is bij geboorte en van nature vrij, gelijk en soeverein en bezit een onvervreemdbaar weten van wat waar en juist is. Bijgevolg kan niemand ondergeschikt zijn aan een ander of aan welke externe autoriteit dan ook, want de onvervreemdbare wijsheid en vrijheid van elke mens maakt hem een volwaardig schepsel in zichzelf, te midden van een bredere gemeenschap van gelijken. Er is dan ook geen enkele autoriteit, wet, regering of religie die een mens deze onvervreemdbare wijsheid en vrijheid kan afnemen of beperken. Elke kracht die dat probeert staat gelijk aan tirannie en is onrechtmatig, zelfs als ze werkzaam is volgens haar eigen wetten, want zo een tirannie is een ontkenning van en een aanval op menselijkheid.

Deze eigen soevereiniteit is een reflectie van het bredere Natuurlijke Recht, waarbij al het leven uit de aard der zaak ondeelbaar is en in het algemeen bedoeld is voor het (over)leven en het geluk van iedereen. In elke rechtvaardige samenleving verschaft de gemeenschappelijk- heid alle mensen het onvervreemdbare recht om onder elkaar hun eigen bestuur te stichten en zichzelf te beschermen tegen iedere tirannie of geweld, inclusief die welke door externe autoriteiten worden opgedrongen. Elke autoriteit die onrechtvaardig en naar willekeur regeert, zonder de vrije en ongedwongen toestemming van de mensen heeft zijn recht op regeren verloren en kan rechtmatig ten val worden gebracht.

Onrechtvaardige regering is geen regering maar tirannie” – Plato

Dit Natuurlijke Recht leidt tot het gebruikelijke Gewoonterecht, dat tot doel heeft om de onvervreemdbare vrijheden en soevereiniteit van mensen in een gemeenschap te beschermen door het handhaven van gelijkheid en vrede onder hen. Het Gewoonterecht verkrijgt zijn autoriteit van de mensen zelf en van het vermogen van de mensen om te weten wat rechtvaardig is en te kunnen oordelen over wat juist en onjuist is.

{slider Statuten van de Vereniging Vrije Mens van 2014}

Grotendeels ontleend uit de Staatsregeling van 1798 / Grondwet van de Bataafse Republiek

De vrije mensen vormen een ondeelbare gemeenschap, beseffende dat de voornaamste oorzaak van alle kwaad gelegen is in de miskenning van de natuurlijke en geheiligde rechten van de mens en de gemeenschap. En zij verklaart de navolgende stellingen als de wettige statuten, waarop zij haar staatsregelingen vestigt.

De onvervreemdbare rechten van de mens zijn hieronder samengevat in de wet:

 1. Het doel van de maatschappelijke vereniging is beveiliging van mens, leven, eer en goederen en ontplooiing van verstand en zeden.

 2. De statuten wijzigen noch beperken de natuurlijke rechten van de mens. Het is een ieders verantwoording een ander te corrigeren wanneer mensenrechten geschonden worden.

 3. Alle deelnemers van de gemeenschap hebben, zonder onderscheid van geboorte, bezitting, stand of rang, een gelijke aanspraak op dezelfde voordelen. Er zijn geen privileges of verworvenheden die overerfbaar zijn.

 4. Ieder mens is volkomen vrij om te beschikken over zijn goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en arbeid en voorts om alles te doen wat de rechten van een ander niet schendt.

 5. Elk mens heeft het recht op het gebruik van een leefomgeving, wat hem in principe in staat stelt om zelfvoorzienend te zijn. Deze leefomgeving wordt door anderen gerespecteerd.

 6. Alle verantwoordelijkheden van de mens in de gemeenschap hebben hun grondslag in deze heilige wet: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. En doe een ander altijd zoveel goeds als je zelf in gelijke omstandigheden zou wensen te ontvangen.

 7. Elk mens wordt vrij geboren en zolang hij een ander mens of de gemeenschap niet schaadt is hij vrij om al zijn creaties uit te leven.

 8. Het belang van de gemeenschap staat boven het belang van het individu. Elk mens staat ten dienste van de gemeenschap

 9. Elk mens heeft recht op een minimale levensbehoefte, onderdak, voedsel en menswaardige verzorging.

 10. Elk mens heeft de verantwoording om de gemeenschap en zijn eigen leefomgeving te beschermen.

 11. De verantwoordelijkheid van een mens is niet overdraagbaar. Vrijwillig kan men zich echter wel onder toezicht stellen van een door de gemeenschap aangestelde commissie.

 12. De wet is de wil van alle deelnemers van de gemeenschap, uitgedrukt door de toestemming van elke meerderjarige deelnemer. Zij is hetzij beschermend of straffend gelijk voor allen. Zij strekt zich alleen uit tot daden en feiten, nooit tot gevoelens. Alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare rechten van de mens in de gemeenschap, kan door geen wet verboden worden. Zij beveelt noch laat toe hetgeen wat daarmee in strijd is.

 13. De eerbiediging van het leven, de natuur en de aarde heeft hoogste prioriteit. Misdaden daar tegen resulteren in misdaden tegen de mensheid.

 14. Bij schending van deze wet wordt men berecht middels een volkstribunaal. (Zie handleiding voor: Het Gewoonterecht en haar Rechtspraak). Dit geldt niet alleen voor mensen binnen de vereniging, maar ook voor een bedreiging van buitenaf.

 15. Elk mens treedt vrijwillig toe tot de vereniging en is vrij om het lidmaatschap weer op te zeggen. Toetreding geschiedt altijd door de instemming van beide partijen, te weten de toetredende deelnemer en het bestuur als vertegenwoordiger van het volk.

 16. Bij opzettelijke mishandeling met voorbedachte rade kan het volkstribunaal de doodstraf uitspreken.

{/sliders}