Maastricht, Holland and Rome:

Today, at sunrise on Easter, April 20, 2014, ceremonies in Rome, London, Maastricht and at the key energy centers of the earth proclaimed and invoked the spiritual disestablishment of the church of Rome and the entity governing it. The Maastricht Proclamation was made by Rev. Kevin Annett at the oldest catholic church outside of Italy.

The Proclamation was preceded by sunrise exorcism ceremonies at the Vatican and dozens of other locations under the authority of spiritual elders. To quote their statement,

"This third and final exorcism of the dark entity of Rome is accomplished. The power of that false church is forever broken, and replaced by a new spiritual gathering of free men and women under a new Covenant with the Creator. 

"The new Covenant stands solely on the authority, judgement and laws of God, and nullifies the de facto rule of church and state that wrongfully posed as lawful and legitimate authorities over mankind. The new Covenant replaces those de facto, criminal powers with the de jure, lawful government of God that overturns and replaces all unjust, man made authority of church and state."

The new Covenant issued today's Proclamation, which follows.The Proclamation has supreme spiritual and lawful authority and binding power under the laws of heaven and earth, and all free men and women are empowered to actively enforce it.

I, Kevin Daniel of the House Annett, give witness and judgement today to this Act and accomplishment of God on behalf of the Court and the Covenant.

   Issued by ITCCS Central, Brussels and the Covenanted Congregational Charter, New York - 20 April, 2014
 

.................{slider A GLOBAL EMANCIPATION PROCLAMATION MADE UNDER THE LAW OF GOD AND MAN}

(This Proclamation is issued and available in thirteen languages)
Invoking the Legal and Spiritual Disestablishment of the Church of Rome and its adjunct bodies, the Vatican and the “Holy See”

Issued as a Binding De Jure Annulment and Emancipation Order by The International Common Law Court of Justice and The Covenant of Free Congregational Christians on Easter Sunday the 20st Day of April in the year 2014


TO BE PUBLICLY PROCLAIMED AND ENACTED

Let it Be Known and made effect by all men and women, persons and authorities that under the Supreme Law of God as embodied in the Common Law of Nature and Natural Right, as of this day, the institution and entity of the Church of Rome, its officers, clergy, adjunct and derivative bodies and corporate entirety, is now and forever abolished and disestablished as a corporate and a spiritual body. All people and powers formerly under its authority and influence and owing it allegiance are now and forever emancipated and freed from such obligatory servitude.

Having violated and waged unrelenting war on God and humanity through its history of crime, murder, apostasy, child sacrifice and idolatry, and thereby repudiated its covenanted requirement of duty to uphold the honor of Heaven and Earth, and the life and dignity of mankind, the Church of Rome has nullified its basis for existence and brought upon itself the status of a renegade transnational criminal organization in the eyes of God and man, and under the laws of both heaven and earth.

The ultimate authority of God as expressed in De Jure common law courts of judgment and in congregations of just, truthful men and women does therefore nullify the existence of the Church of Rome, the alleged “Apostolic Succession”, and its so-called “Canon Law”.
Therefore, as of this day, all such law, statutes, and all church offices and officials are declared to be forever abolished and possessing no effect or binding authority in heaven or on earth.

All Church of Rome officials and agents, commencing with Jorge Bergoglio, so-called Pontiff of the Church of Rome, every Cardinal of the Roman Curia, the heads of the Vatican Bank and Adolfo Pachon, chief “Superior” of the Jesuit Order, are hereby ordered to immediately stand down from and relinquish their offices.

The wealth, property and movable assets of the Church of Rome are hereby forfeited and declared to be under the common ownership of the People of the world, and may be peacefully seized and occupied by them.

Every member, employee and adherent of the Roman Catholic Church is hereby released from all of their vows, allegiance and obligations to the Church of Rome, and are freed to gather and worship in whatever congregational form that God and their conscience compels, separate from the disestablished Roman church.

The sheriffs and peace officers of lawful common law courts, assisted by the free people of the world, are henceforth authorized and encouraged to enact and enforce this Annulment and Emancipation Proclamation wherever possible, under the supreme and sovereign authority of God and the Law of Nations.

The people of God who have been lost and held in bondage within the spiritual captivity of the false church of Rome are now free to assemble in covenanted congregations which stand solely under the law of God and recognizing no other legitimate authority, for the establishment of God's kingdom on earth.

The long night of spiritual tyranny and Vatican crime is over. Let the free people of the Earth and all true servants of God and Christ cleanse their lands of the Lie and the Murder formerly enthroned in Rome.

Proclaimed and enacted as on this Resurrection Sunday by The International Common Law Court of Justice with the collaboration of the The Covenant of Free Congregational Christians (The Covenanters)

This Proclamation is accompanied by a third and final exorcism and spiritual reclamation ceremony in Rome and throughout the world, on this Easter Sunday, April 20, 2014

In Coram Deo: Invoked in God's presence - As God wills it, it is accomplished

A Lawful and Binding Act made under the Divine and Common Law. The power to bind and free now resides in God alone and through God's free, covenanted people.


{slider EEN WERELDWIJDE PROCLAMATIE VAN BEVRIJDING VAN ONDERDRUKKING}
GEAUTHORISEERD DOOR DE GODDELIJKE- EN NATUURWETTEN}

Uitvoering gevende aan de Juridische en Spirituele Ontbinding van de Kerk van Rome, en de hieraan verbonden instituten (bedrijven), het Vaticaan en de “Holy See”.
 
EN
 
Uitgegeven als bindende en feitelijke nietigverklaring, en als ontbindingsorder, uitgevaardigd door “Het Internationaal Common Law Gerechtshof” en Het Verbond van Verenigde Christenen op Paas Zondag, op de 20ste dag van april in het jaar 2014.PUBLIEKELIJK GEPROCLAMEERD EN TEN UITVOER GELEGD


Aan iedereen ter kennis gegeven en voorts geeffectueerd,
Aan alle mensen, personen en autoriteiten, dat onder de Goddelijke Wetten belichaamt in de Natuurlijke Wetten (“Common Law”), en de onvervreemdbare Natuurlijke-/Mensen Rechten, dat vanaf vandaag, het instituut en commerciële entiteit, gekend als “De Kerk van Rome”, haar officieren, priesters en andere geestelijke afgevaardigden, haar zuster-, en dochter ondernemingen, alsook de gehele commerciële entiteit vanaf heden is afgeschaft en ontbonden. Alle mensen en instituten, voorheen opererende onder invloed van deze autoriteit en loyaliteit, verschuldigd aan deze commerciële entiteit, zijn vanaf heden verlost en bevrijdt van deze verplichte lijfeigenschap.

Gedurende haar eeuwenlange historie van geforceerde en onverbiddelijke oorlogsvoering tegen de mensheid en haar Schepper, haar afvalligheid, de (massa-)moorden, kinderoffers, rituele slachtingen, oorlogen, afgoderij, en hiermee verwerpend de benodigde vereiste verplichtingen tot het in stand houden van de eer van Hemel en Aarde, en het leven en waardigheid van de mensheid. De Kerk van Rome heeft haar bestaansrecht herroepen. Ze heeft zichzelf de status aangemeten van een op hol geslagen transcontinentale criminele organisatie. Zowel in de ogen van de mensheid en hun aardse Wetten, als ook in de ogen van hun Schepper en zijn Goddelijke Wetten.

De ultieme autoriteit van God/Schepper, tot uitdrukking komende in “De Jure” Gerechtshoven, in samenwerking met gezworen eerzame mannen en vrouwen, nullificeert het bestaansrecht van de Kerk van Rome, de vermeende “Apostolische Successie”, en haar zogenaamde Canonieke Wetten.

Daarom zijn, vanaf heden, al deze zogenaamde wetten, statuten, alle kerken en haar geestelijken ontheven van hun status en bezitten vanaf heden geen enkele verdere autoriteit. Hij/zij die de Roomse Curia verder steunt/beschermt, zal hier eindverantwoording moeten afleggen bij zijn Schepper welke het laatste oordeel velt. Pedofiele kinderhandelaren en massamoordenaars verdienen geen bescherming.

Alle afgevaardigden van De Kerk van Rome, en al haar 3e partij agenten, te beginnen met Jorge Bergoglio, de zogenaamde leider van de Rooms Katholieke Kerk in Rome, iedere kardinaal van de Roomse Curia, het hoofd van de Vaticaan Bank, Adolfo Pachon, chief “Superior” van de Orde der Jesuiten, zijn hierbij geordonneerd onmiddellijk terug te treden, en hun posities vrij te geven

De rijkdommen, eigendommen en roerende goederen van de Roomse Kerk van Rome zijn bij deze verbeurdverklaard en komen toe aan de bestolen aardse mensheid, welke op vreedzame wijze hun eigendommen in beslag wenst te nemen, dan wel deze bezetten.

Ieder lid, werknemer, aanhanger of onafscheidelijk verbondene met de Rooms Katholieke Kerk is hiermee bevrijdt van zijn/haar eed, trouw en verplichtingen aan de Kerk van Rome en is vrij om overal waar men dat wil, te verzamelen en hun geloof te belijden, gescheiden van de nu ontbonden Rooms Katholieke Kerk.

De constitutionele agenten van de wettige “Common Law” Gerechtshoven, geassisteerd door de vrije mensen van deze wereld, zijn voortaan geautoriseerd deze nullificatie en afzwering ten uitvoer te brengen onder de allerhoogste autoriteit, de Schepper, en onder Internationaal Recht.

De verdwaalde mensheid, welke eeuwen in gijzeling en spirituele gevangenschap is gehouden door de verraderlijke Kerk van Rome, kunnen nu vrijelijk verzamelen in gemeenschappen of in hun gebedshuizen naar hun eigen believen, onder de wetten van hun Schepper, en geen andere autoriteit erkennende om “Hemel op Aarde” te vestigen.

De lange nacht van spirituele tirannie en Vaticaanse criminaliteit is voorbij. Laat alle vrije mensen op aarde en alle ware dienaren van hun Schepper hun land reinigen van de grootste leugen ooit (de onttroonde moordenaars in Rome en hun collaborateurs).

Geproclameerd en ten uitvoer gebracht op deze dag van Herrijzenis door “The International Common Law Court of Justice”, in samenwerking met “The Covenant of Free Congregational Christians” (The Covenanters)

Deze Proclamatie gaat vergezeld met een derde en laatste uitdrijving en spirituele terugvorderingsceremonie in Rome en op meerdere locatie over de gehele wereld,
op deze Paas Zondag, de 20
e april 2014


In Coram Deo: Invoked in God's presence - As God wills it, it is accomplished

Een wettige en bindende akte, gebaseerd op de Goddelijke Wetten en Natuurlijke Wetten. De macht om te binden, of om te bevrijden, berust nu nog uitsluitend bij de Schepper en door Deze, via de vrije, oprechte, en gezworene tribunalen onder Common Law.
{/sliders}