Hoofdinhoud

Nederland

Onze Koning laat zijn naam, willens en wetens, (mis/ge) bruiken door corrupte rechters.

Geachte Lezer,

Dat Nederland een rechtstaat zou zijn is een  illusie. De kwestie Baybasin, Joris Demmink, het z.g. pikmeerarrest  enz, enz, teveel om op te noemen, maken duidelijk wat ik beweer. Ook ikzelf maakte zoiets mee. Rechters, officieren van justitie en hoge ambtenaren plegen openlijk misdrijven in mijn zaak. Willens en wetens deden ze dat. Ik noem ze met naam op mijn website. Mijn advocaat drong aan op een eerlijke rechtsgang. De rechters werden boos om die vraag. Zij maakten de dienst uit werd ons te kennen gegeven. Deze personen, gaan bij wijze van spreken, over lijken. Op mijn zoektocht naar gerechtigheid kwam ik veel dezelfde slachtoffers tegen.

De media maakt er desgevraagd bij herhaling geen melding van. Een voorbeeld van censuur.  Van alles wat ik hier aan U meedeel weet ook de politiek maar doet niets. Men zegt: Wie niets doet stemt in. Voorts blijft men de burger een illusie voorhouden met mooie praatjes. Mijn advocaat heeft twee schriftelijke verklaringen afgegeven dat er geen recht is gesproken. Het E H R M  in Straatsburg weigert de zaak te behandelen.

Een procedure om het OM en of rechters strafrechtelijk te vervolgen is helaas niet mogelijk. (daar heeft de politiek voor gezorgd) Rechters en officieren van justitie kunnen ongestraft misdaden plegen en dat doen ze dan ook volop. Dit alles onder leiding van Minister van Justitie en Veiligheid . Hij praat mooi maar wat hij toelaat deugt niet. De wetgever weigert daar geen maatregel tegen in te voeren. Hooggeplaatste deskundigen, die het goed voor hebben, willen daar verandering in brengen maar ondervinden veel tegenwerking. Maak kennis met hun website: www.expertgroepklokkenluiders.nl

Als de burgers, gemiddeld naar het aantal personen, evenveel misdrijven zouden plegen als de overheid, dan was de maatschappij nóg minder leefbaar. Veel mensen plegen zelfdoding, door overheidsterreur, maar dat haalt het nieuws niet, dat wil men niet.(+ 500 per jaar)

Ik word klaar gestoomd om Tristan van der Vlis op te volgen, dat doet de overheid door mij geestelijk zo te martelen via corrupte rechters en  officieren van justitie. Verder stelen en vernietigen ze mijn  kostbare eigendommen. De overheid is moedwillig schuldig aan dit drama  en maakt de mensen die eerlijke rechtspraak willen ziek, met alle gevolgen van dien. De een pleegt zelfmoord de ander pleegt wanhopig een zwaar misdrijf, weer een ander komt in een psychiatrische inrichting terecht, of krijgt T.B.S. Men zaait ellende en verdriet maar gaat zonder straf vrijuit. Onze Koning weet van deze geestelijke foltering maar tikt leiders van andere landen op de vingers over mensenrechten. Hij durft !!!!!! Vervolgens staat hij bij diverse gelegenheden te zwaaien en vriendelijk te lachen naar de bevolking. Wat moet men daar van denken?

Omdat ik de waarheid spreek durven ze mij niet in een eerlijk rechtsproces te betrekken over mijn uitspraken. Wat ik het meest treurig vind is dat dit alles onder het oog van onze Koning afspeelt en voorheen de Koningin. Willem en Beatrix weten van deze misdadigheid maar vinden het wel oké. Met de Koning heb ik hierover een correspondentie gehad, al mijn brieven heb ik aangetekend verzonden. In een brief vroeg ik de Koning hoe hij kan instemmen met deze gerechtelijke misdadigheid. Men spreekt recht “In Naam Des Konings” En warempel  ik kreeg een brief terug waarin stond dat hij die brief niet had ontvangen (een leugen) en de briefwisseling was hiermee geëindigd zo deelde men mij mede. Men begreep wel dat hij /ze niet verder kon met liegen. Onze Koning sympathiseert met het werk van die misdadige rechters.   Zie mijn website: www.rechtmachtmisbruik.com

LET OP! LOCATIE GEWIJZIGD!!

Nieuwe locatie: Landgoed Overste Hof
Overstehofweg 14 in Landgraaf
Aanvang: 11:30. Gratis entree

Beste bijstand ontvangers, kom in actie tegen herinvoering van de Slavernij.

Op 17 Juni zal er op het Brandenberg college te Landgraaf een bijeenkomst  georganiseerd worden, om 18:00 adres Graafstraat 10 te Landgraaf. Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit om een invulling te gaan geven op de Participatiewet. Dit is een ultiem moment om bewust te worden en ons te organiseren tegen deze illegale wet die vanuit het kabinet is opgelegd. Zie: Jetta Klijnsma PvdA. Alleen een basisinkomen lost alle sociale en maatschappelijke problemen op.

Daarom willen we deze avonden gebruiken om de mensen bewust te maken van hun mogelijkheden om hier verzet tegen aan te tekenen.

Veroordeling zonder recht op een (eerlijk) proces
 

Leven wij volgens de wet onder een dictatuur?

Lid 1 van art. 26 van de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (wet Mulder)  zegt, dat er geen vonnis nodig is om beslag op goederen te leggen.

Lid 2 van hetzelfde artikel zegt, dat het dwangbevel uitgevaardigd door de officier van justitie van het arrondissement Noord-Nederland wordt uitgevoerd als een vonnis van een burgelijke rechter.

Volgens deze regelgeving kan dus de officier van justitie (alleen van het arrondissement Noord-Nederland) optreden met de autoriteit van een burgerlijk rechter, echter zonder dat er een proces plaats vindt waarin je je als burger kan verdedigen.

Wetboek van Strafrecht

Nuttige artikelen uit het Wetboek van Strafrecht

135 Kennis van samenspanning

138 binnendringen in een woning onder bedreiging

207 Meineed

225 Valsheid in geschrifte

Deel 2: bermgesprekken


Aan:
Frans Bouwmans
Diender bij de Politie Heuvelland Zuid-Limburg
Adres onbekend


Beste Frans,


alweer het tweede deel van ons avontuur.

Eenmaal in de berm beland, bleef er niets anders over dan de tijd te verdrijven, in afwachting van de “hulpdiensten”.

Mijn medepassagiere kreeg nog een bekeuring, omdat ze haar gordel niet had gedragen. De agent die haar gegevens opnam, vroeg haar of ze het er mee eens was wat haar stiefvader deed. Hierop ging ze verder niet in. Hij vroeg haar ook of ik dit uit een geloofsovertuiging deed. Verder vertelde hij haar, dat ze al langere tijd achter ons hadden reden, al vanaf Reimerstok. Bovendien stopte direct achter ons een tweede burgervoertuig met 2 agenten.

Toch vreemd, dat ik op de eerste dag dat ik met mijn rijtuig met rood kenteken de weg op ga (nadat het rijtuig met geel kenteken de dag ervoor door een politieactie in opdracht van de belastingdienst in beslag is genomen), in “the middle of nowhere” blijkbaar wordt opgewacht. En als ik dan uit de auto wordt getrokken, is het eerste wat u zegt: ”Je hebt van gisteren blijkbaar niet veel geleerd! Ik weet wie je bent en waar je woont.”

De wereld is in gijzeling. Sinds de kredietcrisis breiden de banken hun macht in sneltreinvaart uit door niet langer enkel de derdewereldlanden maar álle naties aan een wurgend schuldinfuus te koppelen. De fenomenale renteschulden verhalen overheden via belastingen op de burgers. Het doel is gecentraliseerde totaalcontrole. Het banksysteem is daarbij het fundament in de manipulatie naar een wereldregering met een wereldleger, wereldbank en wereldmunt. De macht van de bank is mogelijk omdat het bancaire geldsysteem is gebaseerd op een fantastische misleidtruc waarbij een selecte groep uit het niets ‘geld’ creëert en daarvan slechts een fractie in de bank (=computer) hoeft achter te houden, het zogenaamde ‘fractioneel bankieren’. Al eeuwenlang heeft men toegewerkt naar deze (digitale) werelddictatuur. Met het verdwijnen van het muntgeld en de koppeling van iedere persoon en al zijn (geld)transacties aan een persoonsnummer in een centrale database is het zover.

Ga naar downloads De wereld in gijzeling voor de 5 delen

(Tekst geldend op: 06-04-2014)

Wet van 9 december 1993, tot aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen alsmede aanwijzing van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verbetering van de handhaving van regelingen voor de uitvoering waarvan bekendheid met de identiteit van een persoon van belang is, wenselijk is te bepalen met welke documenten de identiteit van personen in bij de wet aangewezen gevallen kan worden vastgesteld alsmede enige van deze gevallen aan te wijzen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
 

Artikel 1

 1. Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld, worden aangewezen:
  1. een geldig reisdocument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b, c, d, e en g, of een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;
    
  2. de documenten waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;
    
  3. een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voor zover de houder de nationaliteit van die andere lidstaat bezit;
    
  4. een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 of een rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarvan de houder in Nederland woonachtig is, zolang de bij de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde termijn van geldigheid in Nederland niet is verstreken, aan de houder geen administratieve maatregel bedoeld in paragraaf 9 van hoofdstuk VI van de Wegenverkeerswet 1994 is opgelegd of aan hem niet de bijkomende straf bedoeld in artikel 179 van die wet is opgelegd en mits het rijbewijs is voorzien van een pasfoto van de houder.
    
 2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan, al dan niet voor een bepaald tijdvak, andere dan de in het eerste lid bedoelde documenten aanwijzen ter vaststelling van de identiteit van personen.

Artikel 2

Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van een ambtenaar als bedoeld in artikel 8 van de Politiewet 2012 of artikel 6a van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 ter inzage aan te bieden. Deze verplichting geldt ook indien de vordering wordt gedaan door een toezichthouder.

Opmerking:
Met een ieder wordt hier een natuurlijk persoon bedoeld. In artikel 1 staat uiteindelijk, dat men zich dient te identificeren met de natuurlijk persoon.
Men dient zich dus slechts op eerste vordering te identificeren. Doet men dit niet, dan is men blijkbaar geen natuurlijk persoon en heeft de dienstdoende ambtenaar geen jurisdictie over deze mens.

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND ?

Een rechtsstaat welke de Fundamentele rechten van de mens schendt
Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd.
Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten.
Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen.
Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv)

Zie downloads

Subcategorieën

Informatie over de vermeende Nederlandse Staat en haar bestaansgronden