Hoofdinhoud

Uncategorised

Voor het begin van de zomervakantie hebben we nog wat activiteiten gepland.

 • de zaterdagen 13 en 20 juni: 2 daags seminar "De Mens en Zijn Karakter" volgens de biologische wetmatigheid van de Germaanse Geneeskunde;
 • zaterdag 27 juni: bijeenkomst voor de Vrije-Mens en het Volkstribunaal in Zuid-Limburg

 

Sinds maart 2015 hebben we een eigen Social Community Portaal geopend, als alternatief op de commerciële versies zoals Facebook.

Ons portaal is vrij van reclame en censuur en bedoeld om informatie te verspreiden en elkaar te vinden om misstanden in onze samenleving recht te zetten.

Dit portaal is mede opgezet om een optimale communicatie tussen geïnteresseerden zeker te stellen. Het wordt steeds moeilijker om met de publieke middelen zoals email en Social Media de mensen te bereiken. Mails komen niet aan, verdwijnen in een spamfolder of hebben meldingen van onbetrouwbaarheid.

Het is de opzet om dit gezamenlijk tot een leuk, veilig en informatief portaal te maken. Daarom is medewerking op alle vlakken gevraagd.

Meld je aan bij https://social.vrije-mens.org en doe actief mee.

Het Vrije-Mens.org Team

De vereniging dient als een nieuwe staatsvorm voor haar leden. Deze leden zijn geen Natuurlijke Personen, zoals het bij een "geregistreerde" verenigng verplicht is, maar bestaat uit mensen.
Dat is ook de reden waarom de vereniging niet is geregistreerd waar dan ook. Als de basis is gelegd, dan zullen we ons wel bekend maken bij alle (wereld)organisaties. We vragen hierbij niet om erkenning, want dat zou inhouden, dat we deze organisaties erkennen als volkerenorganisaties en dat zijn ze niet. Het zijn bedrijven handelend onder de vlag van het Vaticaan.

Om onze vereniging vorm te geven is er een grondwet gemaakt om haar leden te kunnen beschermen en te definieren waar ze voor staat.

Verder zullen er in de loop van de tijd nog regelingen worden opgesteld, waardoor we de doelstellingen in de grondwet kunnen realiseren.Voorwoord en Intentie

Lang voordat de eerste overheersers de mensheid onderdrukten, hadden mensen onder elkaar gewoonten en regels vastgelegd om hun vrede en vrijheid als zelfbesturende mensen zeker te stellen. Ze deden dat vanuit een onvervreemdbare herkenning van een Natuurlijke Wetgeving van Gelijkheid of Heilige Wetgeving. Daarbij heeft niemand enig recht om anderen te domineren of te overheersen, om meer te nemen dan een ander of om een deel van de wereld te bezitten. Een wereld die in gelijke mate aan alle mensen is gegeven.

Ieder mens is bij geboorte en van nature vrij, gelijk en soeverein en bezit een onvervreemdbaar weten van wat waar en juist is. Bijgevolg kan niemand ondergeschikt zijn aan een ander of aan welke externe autoriteit dan ook, want de onvervreemdbare wijsheid en vrijheid van elke mens maakt hem een volwaardig schepsel in zichzelf, te midden van een bredere gemeenschap van gelijken. Er is dan ook geen enkele autoriteit, wet, regering of religie die een mens deze onvervreemdbare wijsheid en vrijheid kan afnemen of beperken. Elke kracht die dat probeert staat gelijk aan tirannie en is onrechtmatig, zelfs als ze werkzaam is volgens haar eigen wetten, want zo een tirannie is een ontkenning van en een aanval op menselijkheid.

Deze eigen soevereiniteit is een reflectie van het bredere Natuurlijke Recht, waarbij al het leven uit de aard der zaak ondeelbaar is en in het algemeen bedoeld is voor het (over)leven en het geluk van iedereen. In elke rechtvaardige samenleving verschaft de gemeenschappelijk- heid alle mensen het onvervreemdbare recht om onder elkaar hun eigen bestuur te stichten en zichzelf te beschermen tegen iedere tirannie of geweld, inclusief die welke door externe autoriteiten worden opgedrongen. Elke autoriteit die onrechtvaardig en naar willekeur regeert, zonder de vrije en ongedwongen toestemming van de mensen heeft zijn recht op regeren verloren en kan rechtmatig ten val worden gebracht.

Onrechtvaardige regering is geen regering maar tirannie” – Plato

Dit Natuurlijke Recht leidt tot het gebruikelijke Gewoonterecht, dat tot doel heeft om de onvervreemdbare vrijheden en soevereiniteit van mensen in een gemeenschap te beschermen door het handhaven van gelijkheid en vrede onder hen. Het Gewoonterecht verkrijgt zijn autoriteit van de mensen zelf en van het vermogen van de mensen om te weten wat rechtvaardig is en te kunnen oordelen over wat juist en onjuist is.Statuten van de Vereniging Vrije Mens van 2014

Grotendeels ontleend uit de Staatsregeling van 1798 / Grondwet van de Bataafse Republiek

De vrije mensen vormen een ondeelbare gemeenschap, beseffende dat de voornaamste oorzaak van alle kwaad gelegen is in de miskenning van de natuurlijke en geheiligde rechten van de mens en de gemeenschap. En zij verklaart de navolgende stellingen als de wettige statuten, waarop zij haar staatsregelingen vestigt.

De onvervreemdbare rechten van de mens zijn hieronder samengevat in de wet:

 1. Het doel van de maatschappelijke vereniging is beveiliging van mens, leven, eer en goederen en ontplooiing van verstand en zeden.

 2. De statuten wijzigen noch beperken de natuurlijke rechten van de mens. Het is een ieders verantwoording een ander te corrigeren wanneer mensenrechten geschonden worden.

 3. Alle deelnemers van de gemeenschap hebben, zonder onderscheid van geboorte, bezitting, stand of rang, een gelijke aanspraak op dezelfde voordelen. Er zijn geen privileges of verworvenheden die overerfbaar zijn.

 4. Ieder mens is volkomen vrij om te beschikken over zijn goederen, inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en arbeid en voorts om alles te doen wat de rechten van een ander niet schendt.

 5. Elk mens heeft het recht op het gebruik van een leefomgeving, wat hem in principe in staat stelt om zelfvoorzienend te zijn. Deze leefomgeving wordt door anderen gerespecteerd.

 6. Alle verantwoordelijkheden van de mens in de gemeenschap hebben hun grondslag in deze heilige wet: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. En doe een ander altijd zoveel goeds als je zelf in gelijke omstandigheden zou wensen te ontvangen.

 7. Elk mens wordt vrij geboren en zolang hij een ander mens of de gemeenschap niet schaadt is hij vrij om al zijn creaties uit te leven.

 8. Het belang van de gemeenschap staat boven het belang van het individu. Elk mens staat ten dienste van de gemeenschap

 9. Elk mens heeft recht op een minimale levensbehoefte, onderdak, voedsel en menswaardige verzorging.

 10. Elk mens heeft de verantwoording om de gemeenschap en zijn eigen leefomgeving te beschermen.

 11. De verantwoordelijkheid van een mens is niet overdraagbaar. Vrijwillig kan men zich echter wel onder toezicht stellen van een door de gemeenschap aangestelde commissie.

 12. De wet is de wil van alle deelnemers van de gemeenschap, uitgedrukt door de toestemming van elke meerderjarige deelnemer. Zij is hetzij beschermend of straffend gelijk voor allen. Zij strekt zich alleen uit tot daden en feiten, nooit tot gevoelens. Alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare rechten van de mens in de gemeenschap, kan door geen wet verboden worden. Zij beveelt noch laat toe hetgeen wat daarmee in strijd is.

 13. De eerbiediging van het leven, de natuur en de aarde heeft hoogste prioriteit. Misdaden daar tegen resulteren in misdaden tegen de mensheid.

 14. Bij schending van deze wet wordt men berecht middels een volkstribunaal. (Zie handleiding voor: Het Gewoonterecht en haar Rechtspraak). Dit geldt niet alleen voor mensen binnen de vereniging, maar ook voor een bedreiging van buitenaf.

 15. Elk mens treedt vrijwillig toe tot de vereniging en is vrij om het lidmaatschap weer op te zeggen. Toetreding geschiedt altijd door de instemming van beide partijen, te weten de toetredende deelnemer en het bestuur als vertegenwoordiger van het volk.

 16. Bij opzettelijke mishandeling met voorbedachte rade kan het volkstribunaal de doodstraf uitspreken.

{gallery}{/gallery}

Op deze pagina wordt de procedure beschreven, waarmee we ons hebben losgemaakt van de vermeende Staat.

Om dit goed te begrijpen is goed om te weten wat een Natuurlijk Persoon is.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. Informatie (cookies) die op onze server wordt opgeslagen dient slechts voor een juiste werking van de website en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Met het bezoeken van onze site verklaart u zich hiermee akkoord.

Wij zijn geen 'officiële' vereniging. Door een officiële vereniging op te richten, zouden we via de de vereniging weer gekoppeld worden aan de Natuurlijk Persoon en ons daarmee met deze persoon identificeren. De vereniging zou weer eigendom van de Staat zijn. Wij zijn echter onze eigen Staat.

Wij beroepen ons op ons geboorterecht om ons als mensen te verenigen en nemen daarvoor de volledige verantwoording.

Dit is de startpagina van de Vereniging Vrije Mens. Deze site is nog in ontwikkeling en zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe info. Als u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor onze nieuwsbrief.
 
Wij zijn mensen die zich hebben verenigd, omdat we hebben ontdekt dat de overheid niet is wie ze zegt te zijn.

We hebben ook ontdekt, dat het veel mensen niet uitmaakt wat de Staat doet en zich laten uitbuiten tot de laatste cent. Het is zelfs een soort cult(uur) geworden, want in deze samenleving kan je blijkbaar niet overleven als je niet bedriegt en liegt.

Mede om de volgende redenen hebben we besloten om uit het slavensysteem van de Staat te stappen.

 • De Staat is een bedrijf, een dochterfirma van de oudste corporatie op aarde, Vaticaanstad;
 • De leiding van de Staat is niet democratisch gekozen;
 • De Staat heeft het corrupte banksysteem gelegaliseerd en sluist op deze wijze ons belastinggeld uit de samenleving;
 • De Staat respecteert de mensenrechten niet en behandelt ons als domme slaven;
 • De leiding van de Staat neemt actief deel aan pedofilie en satanisch misbruik, om de controle over haar onderdanen te garanderen;
 • De Staat is een klassensysteem, waarbij een kleine 'elite' bepaalt wat voor de rest wet is. Het gewone volk wordt door elite-rechters be- en veroordeeld;
 • Door belasting te betalen ondersteun ik een criminele organisatie en houd die daarmee in stand;
 • Door belasting te betalen maak ik mij schuldig aan medeplichtigheid van een misdaad volgens art. 25 van de Statuten van Rome en de principes van het Nürnberger Tribunal.

Al deze punten worden nog verder op deze site uitgebreid behandeld.

Uit het slavensysteem van de Staat stappen hebben we gedaan volgens een juridisch sluitende procedure, waarover u op deze site meer informatie kunt vinden.

We kunnen daarmee weer aanspraak maken op onze geboorterechten, die ons door de Staat middels de Natuurlijk Persoon zijn ontnomen.

We beseffen echter, dan ware vrijheid alleen gaat in samenwerking met mensen die bereid zijn deze vrijheid vorm te geven en te beschermen. Daarom zijn we op zoek naar gelijkgezinden, die samen met ons daaraan willen werken.

Met onze vereniging van mensen vormen we dan eigenlijk een samenleving buiten de Staat. We willen uiteindelijk tot een systeem komen, waarin we al onze leden hun mensenrechten kunnen garanderen.

Dit willen we stap voor stap bereiken, aangepast aan de tijd en situatie waarin we verkeren.
Omdat een hechte gemeenschap daarbij centraal staat, willen we dit op lokaal niveau aanzetten. Daarvoor hebben we een eerste groep in Zuid-Limburg gestart.
 
We hebben als eerste statuten gemaakt, die als grondwet dienen voor onze gemeenschap. Deze grondwet is gebaseerd op het feit dat ieder mens wordt geboren met een weten van wat goed en juist is (het geweten).
 
Misschien zou u dat van vele mensen niet meer zeggen. Bij velen is deze kennis in de loop van het leven wat ondergesneeuwd door de vele regeltjes en gewoonten. Dit houdt echter niet in, dat ze er niet meer is.
Door een nieuwe (of misschien wel oude) samenleving te scheppen, willen we deze kennis weer bewust maken.
 
Deze statuten zijn afgeleid van de grondwet van de Bataafse Republiek, een Staatsvorm uit de 18e eeuw, die op ons grondgebied van kracht is geweest. Ze is zelfs tot op de dag van vandaag niet opgeheven. Deze grondwet is destijds door het volk aangenomen en daarmee de enige vrij gekozen, rechtsgeldige rechtsvorm.
 
Elke deelnemer van onze gemeenschap aanvaardt bij toetreding deze statuten als leidraad voor hun leven. Deze statuten of regelingen voelen heel natuurlijk aan en zijn ter bescherming van het individu en de samenleving.

Om de weg weer terug te vinden naar dit weten van wat goed en juist is, wisselen we informatie uit en geven we workshops. Thema's die daarbij behandeld worden zijn:

 • de mens en de natuurlijk persoon;
 • wie is de Staat;
 • van wie zijn de banken, waar komt ons geld vandaan;
 • gezondheid begin bij een gezonde samenleving;
 • onderwijs of bovenwijs?
 • pedofilie en satanisch misbruik blootgelegd.

Op deze site vindt u veel informatie die wij uit eigen ervaring hebben verzameld. Als u er klaar voor bent, dan bent u van harte welkom. Samen staan we sterk!