Hoofdinhoud

Mensenrechten

Wat zijn onze rechten?

Er zijn veel verdragen en verklaringen die de mensenrechten omschrijven. Maar waarom eigenlijk? Onze rechten of geboorterechten zijn toch heel duidelijk: niemand kan iets over mij bepalen zonder mijn toestemming, tenzij ik een ander zijn rechten schendt.

Het is voor onze overheersers belangrijk om de mensenrechten vast te leggen. Op het moment dat ze vast zijn gelegd, dan kunnen ze ons ontnomen worden. Eerder niet. We zien dat duidelijk bij de EVRM (Europese Verdrag van de Rechten van de Mens): daarin worden onze rechten opgesomd en... er worden voorwaarden aan verbonden.

Enkele voorbeelden:

Art. 4 Verbod op slavernij en dwangarbeid... behalve "elk werk of elke dienst, welke deel uitmaakt van normale burgerplichten".

Art. 8 Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven... behalve "in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land"

etc.

De kroon spant art. 2, het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Lid 2c zegt echter, dat als je in opstand komt tegen een regime het legitiem is als je daarbij wordt gedood.

Volgens de nationale wetgeving gaan internationale verdragen boven nationale wetgeving (art. 94 v. ned. grondwet). In het EVRM wordt weer teruggekoppeld naar de nationale wetgeving, waardoor het verdrag ondermijnd wordt.

Goede verdragen of slechte verdragen. Het is uiteindelijk om het even. We hebben geboorterechten en die zijn ongeschreven. Het is echter van het grootste belang, dat dit ook door een samenleving wordt gedragen. Daarbij dient de mens in de samenleving centraal te staan.

Een belangrijk punt in onze huidige vorm van samenleving is, dat we niet onze toestemming hebben gegeven voor dat wat er van ons wordt gevraagd. Natuurlijk vindt (bijna) iedereen het normaal, dat er allerlei zaken van ons worden verlangd, die onmenselijk zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat je als burger alle wetten dient te kennen en dat het niet kennen van een wet geen reden is om niet bestraft te worden. Waarom laten we ons als kleine kinderen behandelen? Waarom laten we ons straffen als we zo een niet gekende regel overtreden? Komt dat niet door de enorme machtsmonopolie van de Staat die ons afschrikt? En wie is die Staat dan?

Wie vaker op deze site, vrije-mens.org wat heeft gelezen, is er waarschijnlijk achter gekomen dat er van de uitvoering van het huidige rechtssysteem weinig of niets deugt. Het huidige rechtssysteem is in handen van het bedrijf Nederlandse Staat en wordt ons opgedrongen. Het heeft niets meer te maken met een eerlijk rechtsspraak. De Nederlandse rechters hebben trouw gezworen aan de Kroon. De Kroon, die zoals u in verschillende artikelen hebt kunnen lezen, door geweld en onderdrukking aan de macht is gekomen.

Ieder mens heeft echter recht op een eerlijke rechtspraak, dat is ons geboorte recht. Wij zijn door eeuwen van onderdrukking er zo aangewend, waardoor we onze rechten niet meer kennen.
Iedere mens is bij geboorte en van nature vrij, gelijk en soeverein en bezit een onvervreemdbaar weten van wat waar en juist is. Vanuit dit weten wat waar en juist is, is het ons natuurlijk recht, ook wel genoemd Gewoonterecht of Landrecht om als volk zelf recht te spreken. Met andere woorden de rechtspraak komt weer terug bij het volk. Kevin Annett heeft hiervoor een handleiding geschreven die u op deze site vindt. De rechtspraak vindt dan plaats middels een volkstribunaal. 

Voor het opzetten van een volkstribunaal in Nederland en België willen we een forum in het leven roepen, om onze kennis en krachten te bundelen.

De nationale wetgeving biedt de ruimte voor het inrichten van een volkstribunaal. Dit dient echter op initiatief van de bevolking zelf (dat zijn wij !) te gebeuren en kan niet door de Staat worden waargenomen.

Het mag een ieder duidelijk zijn, dat ons niet de rode loper zal worden uitgelegd als we dit initiatief nemen.

In juni zullen we dan ondersteuning van Kevin Annett van www.itccs.org krijgen voor onze activiteiten.

De eerste bijeenkomst zal op 31 mei in de buurt van Tilburg.

Ga naar Activiteiten om u voor dit evenement aan te melden. Verdere informatie zal orden verstrekt na aanmelding.

 

Maastricht, Holland and Rome:

Today, at sunrise on Easter, April 20, 2014, ceremonies in Rome, London, Maastricht and at the key energy centers of the earth proclaimed and invoked the spiritual disestablishment of the church of Rome and the entity governing it. The Maastricht Proclamation was made by Rev. Kevin Annett at the oldest catholic church outside of Italy.

The Proclamation was preceded by sunrise exorcism ceremonies at the Vatican and dozens of other locations under the authority of spiritual elders. To quote their statement,

"This third and final exorcism of the dark entity of Rome is accomplished. The power of that false church is forever broken, and replaced by a new spiritual gathering of free men and women under a new Covenant with the Creator. 

"The new Covenant stands solely on the authority, judgement and laws of God, and nullifies the de facto rule of church and state that wrongfully posed as lawful and legitimate authorities over mankind. The new Covenant replaces those de facto, criminal powers with the de jure, lawful government of God that overturns and replaces all unjust, man made authority of church and state."

The new Covenant issued today's Proclamation, which follows.The Proclamation has supreme spiritual and lawful authority and binding power under the laws of heaven and earth, and all free men and women are empowered to actively enforce it.

I, Kevin Daniel of the House Annett, give witness and judgement today to this Act and accomplishment of God on behalf of the Court and the Covenant.

   Issued by ITCCS Central, Brussels and the Covenanted Congregational Charter, New York - 20 April, 2014
 

.................

Kijk voor de handleiding in PDF of andere documenten die betrekking hebben op het volkstribunaal bij Downloads.

 

Handleiding voor een volkstribunaal (rechtspraak door het volk) volgens het Gewoonterecht

 Introductie

Wat samenkomt is het eerste gerechtshof in de geschiedenis dat een vonnis uitbrengt tegen de instituties Vaticaan en Kroon van Engeland. Maar ons hof brengt ook tekenen van de dageraad van een nieuw begrip van gerechtigheid: één begrip dat door de mensen zelf is bepaald en in het bijzonder door de slachtoffers van kerk en staat. Niet alleen om een oordeel te geven over hun vervolgers, maar ook om een nieuwe maatschappelijke en spirituele ordening te brengen om de systemen die verantwoordelijk zijn voor generaties lang voortdurende misdaden tegen de menselijkheid te ontmantelen.

 Van het grondhandvest van The International Common Law

 Court of Justice, 1 september 2012

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol
Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6 en 7


De tekst van het Verdrag was gewijzigd door de bepalingen van Protocol Nr. 3 (ETS Nr. 45), in werking getreden op 21 september 1970, van Protocol Nr. 5 (ETS Nr. 55), in werking getreden op 20 december 1971, en van Protocol Nr. 8 (ETS Nr. 118), in werking getreden op 1 januari 1990, en bevatte tevens de tekst van Protocol Nr. 2 (ETS Nr. 44) dat, sinds het op 21 september 1970 in werking trad een integraal gedeelte van het Verdrag had uitgemaakt in overeenstemming met Artikel 5, paragraaf 3 van dat Protocol. Alle bepalingen die een wijziging  hadden ondergaan of waren toegevoegd door deze Protocollen zijn vervangen door Protocol Nr. 11 (ETS Nr. 155), met ingang van de datum 1 november 1998 waarop dit in werking trad. Vanaf die datum is Protocol Nr. 9 (ETS Nr. 140), in werking getreden op 1 oktober 1994, ingetrokken.

Subcategorieën

Wat zijn onze rechten?

Er zijn veel verdragen en verklaringen die de mensenrechten omschrijven. Maar waarom eigenlijk? Onze rechten of geboorterechten zijn toch heel duidelijk: niemand kan iets over mij bepalen zonder mijn toestemming, tenzij ik een ander zijn rechten schendt.

Het is voor onze overheersers belangrijk om de mensenrechten vast te leggen. Op het moment dat ze vast zijn gelegd, dan kunnen ze ons ontnomen worden. Eerder niet. We zien dat duidelijk bij de EVRM (Europese Verklaring van de Rechten van de Mens): daarin worden onze rechten opgesomd en... er worden voorwaarden aan verbonden.

Enkele voorbeelden:

Art. 4 Verbod op slavernij en dwangarbeid... behalve "elk werk of elke dienst, welke deel uitmaakt van normale burgerplichten".

Art. 8 Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven... behalve "in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land"

etc.

Volgens de nationale wetgeving gaan internationale verdragen boven nationale wetgeving (art. 94 v. ned. grondwet). In het EVRM wordt weer teruggekoppeld naar de nationale wetgeving, waardoor het verdrag ondermijnd wordt.

Goede verdragen of slechte verdragen. Het is uiteindelijk om het even. We hebben geboorterechten en die zijn ongeschreven. Het is echter van het grootste belang, dat dit ook door een samenleving wordt gedragen. Daarbij dient de mens in de samenleving centraal te staan.

Een belangrijk punt in onze huidige vorm van samenleving is, dat we niet onze toestemming hebben gegeven voor dat wat er van ons wordt gevraagd. Natuurlijk vind (bijna) iedereen het normaal, dat er allerlei zaken van ons worden verlangd, die onmenselijk zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat je als burger alle wetten dient te kennen en dat het niet kennen van een wet is geen reden om niet bestraft te worden. Waarom laten we ons als kleine kinderen behandelen? Waarom laten we ons straffen als we zo een niet gekende regel overtreden? Komt dat niet door de enorme machtsmonopolie van de Staat die ons afschrikt? En wie is die Staat dan?

Kijk voor de handleiding van een volkstribunaal in PDF onder downloads.