Hoofdinhoud

Mensenrechten

Wat zijn onze rechten?

Er zijn veel verdragen en verklaringen die de mensenrechten omschrijven. Maar waarom eigenlijk? Onze rechten of geboorterechten zijn toch heel duidelijk: niemand kan iets over mij bepalen zonder mijn toestemming, tenzij ik een ander zijn rechten schendt.

Het is voor onze overheersers belangrijk om de mensenrechten vast te leggen. Op het moment dat ze vast zijn gelegd, dan kunnen ze ons ontnomen worden. Eerder niet. We zien dat duidelijk bij de EVRM (Europese Verdrag van de Rechten van de Mens): daarin worden onze rechten opgesomd en... er worden voorwaarden aan verbonden.

Enkele voorbeelden:

Art. 4 Verbod op slavernij en dwangarbeid... behalve "elk werk of elke dienst, welke deel uitmaakt van normale burgerplichten".

Art. 8 Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven... behalve "in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land"

etc.

De kroon spant art. 2, het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Lid 2c zegt echter, dat als je in opstand komt tegen een regime het legitiem is als je daarbij wordt gedood.

Volgens de nationale wetgeving gaan internationale verdragen boven nationale wetgeving (art. 94 v. ned. grondwet). In het EVRM wordt weer teruggekoppeld naar de nationale wetgeving, waardoor het verdrag ondermijnd wordt.

Goede verdragen of slechte verdragen. Het is uiteindelijk om het even. We hebben geboorterechten en die zijn ongeschreven. Het is echter van het grootste belang, dat dit ook door een samenleving wordt gedragen. Daarbij dient de mens in de samenleving centraal te staan.

Een belangrijk punt in onze huidige vorm van samenleving is, dat we niet onze toestemming hebben gegeven voor dat wat er van ons wordt gevraagd. Natuurlijk vindt (bijna) iedereen het normaal, dat er allerlei zaken van ons worden verlangd, die onmenselijk zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat je als burger alle wetten dient te kennen en dat het niet kennen van een wet geen reden is om niet bestraft te worden. Waarom laten we ons als kleine kinderen behandelen? Waarom laten we ons straffen als we zo een niet gekende regel overtreden? Komt dat niet door de enorme machtsmonopolie van de Staat die ons afschrikt? En wie is die Staat dan?

Een clip uit de presentatie van Mark Passio, The Cult of Ultimate Evel, waarin een journalist een voormalige Amerikaanse senator vraagt waar de regering haar autoriteit aan ontleent. De discussie die hieruit volgt leidt tot een zeer eenvoudige conclussie, die voor elke simpele ziel te begrijpen is. De regering creëert autoriteit uit het niets, net zoals banken geld uit het niets creëren.

 

Voorzien van Nederlandse ondertitels

geloof-214x300Wat je in dit boek aantreft gaat, naar alle waarschijnlijkheid, direct in tegen wat je is geleerd door je ouders en je leraren, wat je is verteld door de kerken, de media en de regering, en veel van wat jij, je familie en je vrienden altijd hebben geloofd. Ondanks dat, is het de waarheid, zoals je zult ontdekken als je jezelf toestaat het onderwerp objectief te overwegen. Niet alleen is het de waarheid, het kan wel eens de meest belangrijke waarheid zijn die je ooit zult horen. Meer en meer mensen ontdekken deze waarheid, maar daarvoor is het noodzakelijk verder te kijken dan vele eerder aangenomen overtuigingen en diepgeworteld bijgeloof, om de levenslange indoctrinatie opzij te zetten en een aantal nieuwe ideeën open en eerlijk te onderzoeken. Als je dit doet, zul je een dramatische verandering ervaren van hoe je de wereld ziet. Dat zal in het begin vrijwel zeker ongemakkelijk voelen, maar op de lange termijn is het de moeite zeker waard. En als genoeg mensen ervoor kiezen om deze waarheid te zien, en die omarmen, zal het niet alleen het wereldbeeld van die mensen drastisch veranderen, maar het zal de wereld zelf drastisch veranderen, ten goede.

LET OP: ook dit verdrag schendt mensenrechten (of is voor meerdere uitleggingen vatbaar)!!

De naar onze mening bruikbare artikelen zijn geel gemarkeerd.

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

Preambule

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag,

Overwegende, dat, overeenkomstig de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,

Erkennende, dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de menselijke persoon,

Erkennende, dat, overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het ideaal van de vrije mens die vrijheid als staatsburger een politieke vrijheid geniet, en die vrij is van vrees en gebrek, slechts kan worden verwezenlijkt indien er omstandigheden worden geschapen, waarin een ieder zijn burgerrechten en zijn politieke rechten, alsmede zijn economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen,

Overwegende, dat, krachtens het Handvest der Verenigde Naties, de Staten verplicht zijn de universele eerbied voor en de inachtneming van de rechten en vrijheden van de mens te bevorderen,

Zich ervan bewust dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover anderen en tegenover de gemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de in dit Verdrag erkende rechten,

Zijn overeengekomen als volgt:

Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht

(Korte samenvatting van belangrijke artikelen van het verdrag)

pacta sunt servanda (afspraken moeten worden nagekomen)

Indachtig de beginselen van het volkenrecht, neergelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, als daar zijn de beginselen van de gelijkgerechtigdheid der volken en hun recht op zelfbeschikking, de soevereine gelijkheid en de onafhankelijkheid van alle Staten, het zich niet mengen in binnenlandse aangelegenheden van Staten, het verbod van het dreigen met of het gebruikmaken van geweld en de universele en daadwerkelijke eerbied voor de rechten van de mens en fundamentele vrijheden voor allen.

Art. 26 Afspraken moeten worden nagekomen. Elk in werking getreden verdrag verbindt de partijen en moet door hen te goeder trouw ten uitvoer worden gelegd.

Art. 27 Nationaal recht en naleving van Verdragen.Een partij mag zich niet beroepen op de bepalingen van zijn nationale recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen.

UITLEGGING VAN VERDRAGEN
  • 1.Een verdrag moet te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag.
     
  • 2. Voor de uitlegging van een verdrag omvat de context, behalve de tekst, met inbegrip van preambule en bijlagen.
     

 

Een doorbraak in het nieuws over het gerechtelijk onderzoek tegen paus Franciscus uitgegeven door het Departement voor Burgerlijke Aanklachten te Brussel

 

Woensdag, 11 juni, 2014

 

Publiek Informatie Bulletin No. 5

 

www.itccs.org

 

In dit Rapport:

 

  • Ierse baby's zijn mogelijk ritueel vermoord: Nieuwe ooggetuigen in Ierland en Nederland beschrijven meer Negende Cirkel moorden. Belangrijke namen hierbij George Soros, Prins Friso en de Nederlandse Minister President.

  • Direct Action Units bereiden een stopzetting voor van de Negende Cirkel rituelen bij kerken in Montreal en Dublin.

  • Canadese common law Hoven dagvaarden onder de autoriteit van een nieuwe Republiek

  • Het verkrachten van een kind is geen misdaad binnen de Katholieke kerk: bekentenis van aartsbisschop voor het Amerikaanse gerecht is een oproep waarom het allemaal moet worden gestopt.

 

In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a. (Zaak rolnummer 18072014-002)

 

Uitspraak van de Magistraten van het Hof,

 

inclusief de meerderheid van stemmen met één afwijkende mening

 

Afgegeven in Chambers vrijdag, 18 juli 2014

 

De unanieme uitspraak van het Hof is dat de drie hoofdverdachten Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY zijn veroordeeld en schuldig bevonden zoals ten laste gelegd aan ondersteuning en medeplichtigheid van misdaden tegen de mensheid, inclusief moord, mensenhandel en een persoonlijke betrokkenheid in deze misdaden. Hun schuld is overtuigend gepresenteerd en bewezen buiten elke redelijke twijfel door de eisende partij.

 

De weigering van de gedaagden om op de rechtsgeldige dagvaardingen te reageren om het ten laste gelegde te ontkennen of te weerleggen, of om een tegenproces in hun eigen verdediging te presenteren, noodzaakte het Hof ertoe om hun zwijgen als een 'de facto pro confesso plea' te beschouwen, waarin hun schuld wordt bevestigd door hun weigering om te pleiten voor hun verdediging. Precedent heeft bevestigd dat pro confesso – de weigering van een gedaagde om te pleiten in een zaak van grote betekenis – de basis geeft voor een rechtvaardige veroordeling en afzetting van leiders en verantwoordelijke kerk- en staatshoofden. (The People in Parliament v. Charles Stuart, January 3, 1649)

De Nederlandse Staat zoals wij die nu denken te kennen, heeft nooit écht bestaan. De Oranjes zijn middels verovering en onderdrukking aan de macht gekomen. Het hele systeem waarop de overheid is gebaseerd, is een geloofssysteem met toegepaste indoctrinaties en occulte satanische rituelen, om de elite die nu de macht hebben, hun positie te laten behouden.

Wij, de gewone mens, de mensen die zelf kunnen nadenken en handelen, die het systeem doorzien en verafschuwen, kunnen dit systeem niet meer accepteren. Wij hebben de verantwoordelijkheid maatregelen te treffen, om dit systeem bloot te leggen en op te heffen.

In de Downloads van het Menu Mensenrechten zijn de documenten te vinden over de afgelopen en lopende processen van het International Common Law Court of Justice (www.ICLCJ.com).

Oproep voor vrijwilligers om opgeleid te worden tot jurylid, vredesofficier en sheriff onder Gewoonterecht.

De vereniging Vrije-Mens organiseert op 5 juli aanstaande in de buurt van Tilburg de tweede bijeenkomst voor het inrichten van een volkstribunaal. Vertaling van the Training Manual van Kevin Annett, de handleiding voor een volkstribunaal vindt u op deze site onder: Mensenrechten -> Downloads -> ITCCS -> Algemene Documenten.

 

In de Downloads van het Menu Mensenrechten zijn de documenten te vinden over de afgelopen en lopende processen van het International Common Law Court of Justice (www.ICLCJ.com).

Oproep voor vrijwilligers om opgeleid te worden tot vredesofficieren en sheriffs onder Gewoonterecht.

 

De vereniging Vrije-Mens organiseert op 31 mei aanstaande in de buurt van Tilburg de eerste bijeenkomst voor het oprichten van een volkstribunaal. Vertaling van the Training Manual van Kevin Annett, de handleiding voor een volkstribunaal vindt u op deze site onder: Mensenrechten -> Downloads -> ITCCS -> Algemene Documenten.

 

Subcategorieën

Wat zijn onze rechten?

Er zijn veel verdragen en verklaringen die de mensenrechten omschrijven. Maar waarom eigenlijk? Onze rechten of geboorterechten zijn toch heel duidelijk: niemand kan iets over mij bepalen zonder mijn toestemming, tenzij ik een ander zijn rechten schendt.

Het is voor onze overheersers belangrijk om de mensenrechten vast te leggen. Op het moment dat ze vast zijn gelegd, dan kunnen ze ons ontnomen worden. Eerder niet. We zien dat duidelijk bij de EVRM (Europese Verklaring van de Rechten van de Mens): daarin worden onze rechten opgesomd en... er worden voorwaarden aan verbonden.

Enkele voorbeelden:

Art. 4 Verbod op slavernij en dwangarbeid... behalve "elk werk of elke dienst, welke deel uitmaakt van normale burgerplichten".

Art. 8 Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven... behalve "in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land"

etc.

Volgens de nationale wetgeving gaan internationale verdragen boven nationale wetgeving (art. 94 v. ned. grondwet). In het EVRM wordt weer teruggekoppeld naar de nationale wetgeving, waardoor het verdrag ondermijnd wordt.

Goede verdragen of slechte verdragen. Het is uiteindelijk om het even. We hebben geboorterechten en die zijn ongeschreven. Het is echter van het grootste belang, dat dit ook door een samenleving wordt gedragen. Daarbij dient de mens in de samenleving centraal te staan.

Een belangrijk punt in onze huidige vorm van samenleving is, dat we niet onze toestemming hebben gegeven voor dat wat er van ons wordt gevraagd. Natuurlijk vind (bijna) iedereen het normaal, dat er allerlei zaken van ons worden verlangd, die onmenselijk zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat je als burger alle wetten dient te kennen en dat het niet kennen van een wet is geen reden om niet bestraft te worden. Waarom laten we ons als kleine kinderen behandelen? Waarom laten we ons straffen als we zo een niet gekende regel overtreden? Komt dat niet door de enorme machtsmonopolie van de Staat die ons afschrikt? En wie is die Staat dan?

Kijk voor de handleiding van een volkstribunaal in PDF onder downloads.